Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

b_0_0_0_00_images_xdfgk7u9iukhld.jpg

ปฏิทินกิจกรรม

b_0_0_0_00_images_36100407_0_20141220-084402.jpgb_0_0_0_00_images_rstk01.gif

แบบสำรวจ

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์นี้

ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

005967
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
10
10
68
5774
264
442
5967

เลข IP ของคุณ: 54.205.119.93

b_0_0_0_00_images_cunnalasana.jpg

 b_0_0_0_00_images_laysan02.jpgb_0_0_0_00_images_laysor02.jpgb_0_0_0_00_images_laysan02.jpg

         โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ดำเนินการจัดการศึกษามุ่งหวังเพื่อพัฒนาเด็กๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของสังคม ประเทศชาติ ให้เขาเหล่านั้นมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
                    1. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า เชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
                    2. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์
                    3. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต
                    4. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี และมีน้ำใจนักกีฬา
                    5. มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการประดิษฐ์คิดค้น มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค
                    6. มีมารยาทดี รับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และมีระเบียบวินัย
                    7. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
                    8. มีความซื่อสัตย์สุจริต ความสามัคคีในหมู่คณะ และกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
                    9. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                    10. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    11. รักประเทศชาติและท้องถิ่น เป็นผู้นำในการทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม

b_0_0_0_00_images_laysan02.jpgb_0_0_0_00_images_laysor02.jpgb_0_0_0_00_images_laysan02.jpgb_0_0_0_00_images_navtang.jpg

          1. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะฯ  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาจากครูที่ปรึกษา  ครูประจำวิชา  หัวหน้าระดับชั้น  ครูแนะแนว  ฝ่ายปกครอง
          2. ข้อมูลประกอบการประเมิน  ได้แก่  การรายงานตนเอง  แฟ้มสะสมงาน  การบันทึกความดี  ระเบียนพฤติกรรม  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่โรงเรียนจัด
          3. ครูที่ปรึกษา  ครูผู้สอน  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะฯ  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยให้ระดับคุณภาพการปฏิบัติมี  5  ระดับ  คือ
                    ระดับ  1  ปฏิบัติโดยอาศัยผู้อื่นคอยบอก  สั่ง  กระตุ้น  หรือกำกับดูแลให้ปฏิบัติ
                    ระดับ  2  ปฏิบัติโดยอาศัยผู้อื่นชี้แนะ  แนะนำ  ตักเตือน  หรือให้กำลังใจ
                    ระดับ  3  ปฏิบัติเองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอนหรือเตือน
                    ระดับ  4  ปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย  เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
                    ระดับ  5  ปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย  เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น  และแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติได้
          4. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น  3  ระดับ  “ดีเยี่ยม” ,  “ดี” ,  “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”  ลงในแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อเสนอผู้อำนวยการอนุมัติผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แนวทางประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะฯ  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาจากครูที่ปรึกษา  ครูประจำวิชา  หัวหน้าระดับชั้น  ครูแนะแนว  ฝ่ายปกครอง
          2. ข้อมูลประกอบการประเมิน  ได้แก่  การรายงานตนเอง  แฟ้มสะสมงาน  การบันทึกความดี  ระเบียนพฤติกรรม  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่โรงเรียนจัด
          3. ครูที่ปรึกษา  ครูผู้สอน  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะฯ  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยให้ระดับคุณภาพการปฏิบัติมี  5  ระดับ  คือ
                    ระดับ  1  ปฏิบัติโดยอาศัยผู้อื่นคอยบอก  สั่ง  กระตุ้น  หรือกำกับดูแลให้ปฏิบัติ
                    ระดับ  2  ปฏิบัติโดยอาศัยผู้อื่นชี้แนะ  แนะนำ  ตักเตือน  หรือให้กำลังใจ
                    ระดับ  3  ปฏิบัติเองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอนหรือเตือน
                    ระดับ  4  ปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย  เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
                    ระดับ  5  ปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย  เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น  และแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติได้
          4. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น  3  ระดับ  “ดีเยี่ยม” ,  “ดี” ,  “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”  ลงในแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อเสนอผู้อำนวยการอนุมัติผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

          1. การประเมิน  ให้ประเมินเกณฑ์  ประเมินตามระดับคุณภาพจากการปฏิบัติ  5  ระดับ  แล้วแปลผลจากการจัดกลุ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็น  3  กลุ่ม
          2. โรงเรียนกำหนดให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ในระดับคุณภาพระดับ  2  และผลการประเมินดังนี้

ฐานนิยมของระดับคุณภาพ ผลการเรียน
3 ดีเยี่ยม
2 ดี
1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
0 ควรปรับปรุง

          การแปลความหมาย
                    “ดีเยี่ยม” มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
                    “ดี” มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
                    “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด
                    “ควรปรับปรุง” มีพฤติกรรมบางประการที่ต้องปรับปรุง
          3. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะฯ  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งมีผลประเมินเป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่  “ดีเยี่ยม”   “ดี”   “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”
          4. การสรุปผลการประเมินรายภาคหรือรายปี ให้สรุปตามฐานนิยมของผลการประเมินจาก 4 รายการ
          5. การสรุปผลการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่  1  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  ให้สรุปตามฐานนิยมของผลการประเมินรายปี
          6. การสรุปผลการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่  2  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  ให้สรุปตามฐานนิยมของผลการประเมินรายภาค
          7. การผ่านช่วงชั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับผลการประเมินคุณลักษณะ  “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”  “ดี” หรือ  “ดีเยี่ยม” ของแต่ละรายการเท่านั้นจึงจะผ่านช่วงชั้น

การปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1. ผู้เรียนได้รับผลการเรียน  “ควรปรับปรุง” ให้ปรับปรุงโดยการทำกิจกรรมปรับปรุง ซ่อมเสริมจากครูที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะฯ กำหนดและรายงานฝ่ายปกครองเพื่อปรับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” หรือ “ดี”
          2. ผู้เรียนได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  “ควรปรับปรุง” เมื่อซ่อมเสริมปรับปรุงผ่านเกณฑ์จะได้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่เกินระดับ “ดี”

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์เป็นผู้ลงนามตัดสินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การจัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1. ผู้เรียนได้รับผลการเรียน  “ควรปรับปรุง” ให้ยื่นคำร้องขอทำกิจกรรมตามแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรายการที่ต้องปรับปรุง
ที่งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ฝ่ายปกครอง  แล้วทำกิจกรรมตามคณะกรรมการประเมินหรือครูที่ปรึกษากำหนด  และรายงานคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะฯ  เพื่อปรับผลการประเมินเป็น  “ดี”
          2. คณะกรรมการประเมินหรือครูที่ปรึกษา  เมื่อดำเนินการปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรายการที่ปรับปรุงจนผ่านเกณฑ์แล้ว  ให้รายงานผลต่อฝ่ายปกครองเพื่อปรับผลการประเมินคุณลักษณะเป็น  “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” หรือ “ดี”